Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

1. INVOERING

Door deze app te gebruiken, zal de eindgebruiker (“Klant”) drankjes en/of dranken (“Producten”) bestellen en betalen bij de eigenaar van de locatie: Robo-Bar Asian Grill & Sushi, Dutch KVK nr 81619006, met zijn wettelijke adres op Lange Leidsedwarsstraat 86, 1017NM, Amsterdam (“Aanbieder” of “wij”). Producten worden geproduceerd door Toni Robot, vervaardigd en gekenmerkt door Makr Shakr S.r.l.

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke reservering en verkoop van de Producten die worden uitgevoerd via deze app (“Platform”), die exclusief eigendom is van Makr Shakr S.r.l..

Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Voorwaarden en dus is de Klant verplicht om de Voorwaarden grondig door te lezen voordat de Klant een bestelling plaatst op het Platform.

Het cookie- en privacybeleid van de Provider, zoals te allen tijde beschikbaar op het Platform, vormt een geïntegreerd onderdeel van deze Voorwaarden en wordt automatisch geaccepteerd bij acceptatie van deze Voorwaarden.

2. AANVAARDING

Bij het plaatsen van een bestelling op het Platform bevestigt de Klant:

 • Om juridisch in staat te zijn bindende overeenkomsten aan te gaan,
 • een consument zijn die voor persoonlijke doeleinden winkelt en
 • 18 jaar oud zijn en in het bezit zijn van een geldige pinpas, creditcard of ander betaalmiddel dat op het Platform kan worden betaald.

Door deze voorwaarden te accepteren, accepteert de klant alle relevante informatie in het Engels te ontvangen. Verder aanvaardt de Klant dat alle overeenkomsten tussen de Klant en de Aanbieder en alle gerelateerde informatie die nodig is voor het uitvoeren van de diensten door de Aanbieder worden opgeslagen in overeenstemming met het privacybeleid van de Aanbieder.

Aanbieder behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en aan te passen. De bestelling van de Klant is onderworpen aan de Voorwaarden die van toepassing zijn op het moment dat de Klant de bestelling heeft geplaatst.

3. CONTACTGEGEVENS VAN DE PROVIDER EN KLANTENSERVICE

Robo-Bar Asian Grill & Sushi

Lange Leidsedwarsstraat – 86

1017 NM, Amsterdam

Ph nr: 020 774 7784

4. BESTELLING VAN PRODUCTEN

Een lijst met dranken en dranken is te vinden in de app. Nadat de klant het product heeft geselecteerd, krijgt de klant de mogelijkheid om zijn of haar bestelling door te geven door te klikken op “bestellen”, “mijn reservering plaatsen” of een vergelijkbare knop.

5. RECHT VAN ANNULERING

Aanbieder behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te allen tijde te weigeren of te annuleren om redenen, waaronder maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fouten in uw bestelling of andere redenen. Aanbieder behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed. In het geval dat de klant een terugbetaling van een annulering van een bestelling wenst, moet de klant met de locatiemanager spreken.

6. OPHALEN VAN PRODUCT

Producten die op het Platform zijn besteld, kunnen worden opgehaald bij de robot met inachtneming van de toepasselijke afstand en uitsluitend wanneer het groene lampje op de robot brandt of zoals anders aangegeven door de locatiemanager. Producten kunnen ook alleen worden opgehaald en afgeleverd door het personeel van de locatie. Dit is uitsluitend een beslissing van de locatiemanager.

7. PRIJS

Alle prijzen zijn aangegeven in de valuta van het land waarin de locatie zich bevindt en zijn inclusief toepasselijke btw, maar exclusief eventuele administratiekosten voor online betalingen, tenzij anders aangegeven. Alle kosten met betrekking tot de bestelling en betaling worden berekend en vermeld wanneer de Klant de Bestelling plaatst.

8. BETALING

De Klant kan betalen met verschillende merken debet- en creditcards, evenals andere betaalmethoden die op het Platform beschikbaar worden gesteld. De klant kan worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor de aankoop, waaronder, maar niet beperkt tot, het creditcardnummer, de vervaldatum van de creditcard en het factuuradres. De Klant verklaart en garandeert dat: (i) het wettelijke recht heeft om een ​​creditcard(s) of andere betalingsmethode(n) te gebruiken in verband met een aankoop; en dat (ii) de aan Aanbieder verstrekte informatie waar, juist en volledig is. De service kan gebruikmaken van services van derden om de betaling en de voltooiing van aankopen te vergemakkelijken. Door uw informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie aan deze derden te verstrekken onder voorbehoud van ons privacybeleid. Bij het plaatsen van een bestelling wordt het bedrag dat voor de producten is bepaald (“aankoopprijs”) geautoriseerd of gereserveerd door de klant rekening (afhankelijk van de gekozen betaalmethode) (“Account”). De Aankoopprijs wordt bij bestelling in rekening gebracht op de rekening van de Klant. De Aanbieder kan de betalingsprocedure voor zijn Klanten wijzigen, wijzigen of herstructureren, zoals hij redelijk acht.

Het Platform maakt gebruik van PCI-compliant Payment Service Providers. Betaling per bankpas of creditcard op het Platform is veilig en gecertificeerd door de kaartuitgever. Alle betalingen verlopen via een versleutelde internetverbinding. Aanbieder slaat geen debet- of creditcardgegevens op. Dergelijke informatie wordt verwerkt door de Payment Service Providers. Dergelijke informatie kan echter worden opgeslagen door de Payment Service Providers.

Door deze voorwaarden te accepteren, accepteert de klant de hierboven beschreven betalingsmethode en erkent en gaat hij ermee akkoord dat de aanbieder niet verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens de klant met betrekking tot het bovenstaande.

9. TERUGBETALING

De door de Klant betaalde prijs voor voltooide en geleverde bestellingen is definitief en kan niet worden gerestitueerd. De Aanbieder is niet verplicht om restituties of tegoeden te verstrekken, maar kan deze wel verlenen, in elk geval naar eigen goeddunken van de Aanbieder.

10. KLANT GEDRAG

Klanten worden verzocht respect te tonen voor de gasten en het personeel van de locatie, evenals voor het personeel van de Provider. De Klant wordt geïnformeerd dat in geval van ongepast gedrag jegens de locatie, de andere klanten van de locatie of de Aanbieder, of als de Klant een misdaad begaat tegen of in de locatie in verband met de Dienst, of de gedragscode van de Aanbieder of enig ander soortgelijk gedrag, kan Aanbieder de Klant van het Platform en de Diensten verbieden, uitsluiten of schorsen.

11. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Aanbieder is niet aansprakelijk voor verliezen die voortvloeien uit of verband houden met:

 • (i) storingen van derden of door niet toerekenbare onderbreking van de beschikbaarheid van het Platform;
 • (ii) bestellingen door Klanten die zijn gedaan met behulp van frauduleus verkregen betalingsgegevens of andere contractuele gegevens (bijvoorbeeld de “phishing” van creditcardgegevens, identiteitsdiefstal enz.);
 • (iii) inhoud van sites waarnaar het Platform linkt, inclusief de nauwkeurigheid van de gelinkte sites en de gegevensbescherming op dergelijke sites; en
 • (iv) soortgelijke evenementen zoals uiteengezet onder (i) – (iii).

De Aanbieder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige tekortkoming of niet-naleving met betrekking tot zijn Diensten als een dergelijke tekortkoming wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten de controle van de Aanbieder. Dergelijke omstandigheden kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot verstoringen in de werking van Aanbieder als gevolg van wetgeving, staats- of overheidsinstanties, oorlogshandelingen, terrorisme, stakingen, fysieke blokkades, uitsluitingen en natuurrampen. Aanbieder is alleen aansprakelijk voor directe schade en is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. In alle gevallen, behalve in geval van fraude of opzettelijk wangedrag.

12. INTERNETVERTRAGINGEN

De website, software en diensten van de Provider kunnen onderhevig zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie. Behalve zoals uiteengezet in het privacybeleid van de Aanbieder of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving, is de Aanbieder niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, leveringsfouten of andere economische schade als gevolg van dergelijke problemen.

13. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Klant mag het Platform gebruiken en uittreksels van het Platform afdrukken en downloaden voor zijn of haar persoonlijk niet-commercieel gebruik op de volgende basis:

 • De Klant mag het Platform niet misbruiken (inclusief hacking of “scraping”).
 • Tenzij anders vermeld, zijn de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op het Platform en in het materiaal dat erop is gepubliceerd (inclusief maar niet beperkt tot foto’s en grafische afbeeldingen) eigendom van Makr Shakr S.r.l. of Makr Shakr S.r.l.’s licentiegever Robo-Bar Asian Grill & Sushi in Nederland. Deze werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en verdragen en alle rechten zijn voorbehouden. Voor de doeleinden van deze Voorwaarden is elk gebruik van uittreksels van het Platform anders dan in overeenstemming met deze clausule 13 verboden.
 • De Klant mag de digitale of papieren kopieën van materialen die hij of zij afdrukt in overeenstemming met deze clausule 13 niet wijzigen en de Klant mag geen afbeeldingen, foto’s of andere grafische afbeeldingen, video- of audiosequenties afzonderlijk van eventuele begeleidende tekst gebruiken.
 • De Klant zorgt ervoor dat de status van Makr Shakr S.r.l. als auteur van het materiaal op het Platform altijd wordt erkend en verwezen.
 • Het is de Klant niet toegestaan ​​de materialen op het Platform of het Platform zelf voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder hiervoor een licentie te hebben verkregen van Makr Shakr S.r.l.’s of Robo-Bar Asian Grill & Sushi.

Behalve zoals vermeld in deze clausule 13, mag het Platform niet worden gebruikt en mag geen enkel deel van het Platform worden gereproduceerd of opgeslagen op een ander Platform of worden opgenomen in een openbaar of privé elektronisch ophaalsysteem of -service, zonder Robo-Bar Asian Grill & Voorafgaande schriftelijke toestemming van Sushi.

14. TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden (en elke reservering en aankoop van producten die hieronder worden gemaakt) zijn onderworpen aan de wetten van het land waarin de aanbieder, van waaruit de aankoop is gedaan, is gevestigd. een dergelijk geschil kan niet in der minne worden geregeld – dit wordt beslist door de rechtbanken van het land waarin de Aanbieder, van waaruit de aankoop is gedaan, is gevestigd.

Los hiervan kan de Klant altijd een klacht indienen bij de relevante consumentenbeschermingsautoriteit die van toepassing is in het land waar de Aanbieder, van waaruit de aankoop is gedaan, is gevestigd. Robo-bar restaurant zal opereren volgens de lokale wetgeving van de Gemeente Amsterdam en zal voldoen aan de lokale wet/regels/regelgeving zoals vermeld op www.amsterdam.nl/horeca. Elk geschil moet worden toegepast en opgelost in de burgerlijke rechtbank van Nederland

Curryosity